Koncepce

26.září 2022  |  

Koncepce školy

Základní filozofie školy je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy, se zaměřením na péči o přírodu a životní prostředí.
Posláním naší MŠ je rozvíjet zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy


Základní cíle:
 • položit základy vzdělávání dětí podle jejich zájmu, možností a potřeb. Motivovat děti k dalšímu poznávání a učení, učit děti žít ve společnosti ostatních.
 • pomáhat dětem, aby se cítily bezpečné a milované
 • pěstování úcty k vlastní osobnosti, vytváření funkčních mezilidských vztahů, to vše v atmosféře bezpečného sociálního klima v MŠ
 • rozvíjet estetické cítění, pěstovat u dětí lásku k přírodě, k obci, kde žijeme, ke kamarádům a zaměstnancům MŠ
 • klást důraz na prožitkové učení a úzkou spolupráci s rodinou
 • rozvíjet  a podporovat sociální dovednosti, schopnost vyjadřování pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování
 • podporovat a rozvíjet spontánní činnosti, jejich denní potřeby a zkušenosti
 • osvojovat si etické priority - netrápit, neubližovat, neničit, odmítat sobectví
 • odstraňování a náprava vadné výslovnosti u dětí, rozvoj a kultura jejich řeči
 • dostatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť se dívat kolem, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, dokáže a zvládne
 • rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry.
 • všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Nenutit děti do činností.


Cílem by mělo být šťastné dítě, které se do MŠ těší.  Dále chceme, abychom dny v mateřské škole společně prožili  příjemně, abych děti odcházely domů  s takovými prožitky, které naplňují naši touhu mít přátele, poznávat okolní svět, objevovat, učit se apod.


Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU