Provozní řád školní jídelny

22.srpna 2022  |  

ZÁSADY PROVOZU
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
CENA STRAVNÉHO - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
PLACENÍ STRAVNÉHO
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

  • Pokud si zák. zástupce přijde pro oběd v pátek /1. den neplánované nepřítomnosti pouze za cenu potravin/, dítě na pondělí neodhlásí a v pondělí si přijde znovu pro oběd, oběd si může vyzvednout, ale za plnou cenu.
  • Pokud si zák. zástupce přijde pro oběd v pátek /1. den neplánované nepřítomnosti pouze za cenu potravin/, dítě na pondělí neodhlásí a v pondělí si pro oběd nepřijde, ale ŠJ ho uvaří, zaplatí rodiče plnou cenu.
  • Pokud dítě onemocní v pondělí, rodiče si pro oběd v pondělí nepřijdou, na úterý se neodhlásí a přijdou si pro oběd až v úterý – zaplatí plnou cenu oběda.
  • Dítě onemocní v pondělí, rodiče si oběd v pondělí vyzvednou /za cenu potravin/, úterý – pátek si obědy odhlásí.
  • V pátek nejpozději do 13 hod musí dát rodiče vědět, zda dítě na pondělí přihlašují nebo odhlašují za stravy. Jestliže tak neučiní, má dítě automaticky přihlášený oběd. Rodiče však mají možnost dítě odhlásit do pondělí do 7.00 hodin na www.strava.cz, případně mailem nebo telefonicky do školní kuchyně. Pokud dále není dítě v MŠ a rodiče si přijdou pro oběd, zaplatí plnou cenu oběda bez dotace.
JÍDELNÍ LÍSTEK
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním, stravování č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005

Pracovní doba   6:30 – 15:30 hod

Děti, které ve školním roce 2022/23 dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)              záloha činí 1. 188 Kč

3 - 6 let                                                                          záloha činí  1.056 Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (viz. Vyhláška č 107/2005 Sb.)

Tzn., že dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku, platí již celý tento rok vyšší částku na stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna.

Pokud by finanční limit nestačil pokrýt zásady správné výživy, bude stravné zvýšeno. 

Stravné je možné platit příkazem na bankovní účet MŠ číslo 43 - 350 301 0247 /0100 nebo poštovní poukázkou.

Každý strávník na začátku školního roku obdrží variabilní symbol, který je nutno uvádět u platby.

Záloha na stravné je splatná k poslednímu dni předcházejícího měsíce (např. platba za měsíc říjen je proto splatná nejpozději 30. září).

Nákup potravin se provádí vždy na začátku měsíce, tudíž jsou potraviny placeny z této zálohy.

Přeplatky za stravné se budou vracet k 30. 8. daného školního roku.

Ke stravování je dítě nutné přihlásit /odhlásit/ 24 hodin před započtením stravování, vždy do 13:00 hod pro následující den, s výjimkou pátku, soboty a neděle, kdy lze stravu odhlásit nejpozději v pondělí do 7 hodin a to: 

na internetovém portálu www.strava.cz

telefonicky na tel. číslo školní kuchyně  549 271 952

na e mailové adrese: sk.ms.karnikova@seznam.cz

Pokud dítě rodič nestihne odhlásit /náhlá nemoc/, může si oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče v kuchyni od 11:15 do 11:30 hod.

Obědy odebrané do jídlonosičů jsou určené k okamžité spotřebě!

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ /vyhláška č 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9 z 25. února 2005/.

Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů.

Příklad:

Jídelní lístek je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd, na internetových stránkách MŠ (mskarnikova.cz) a na stránkách ŠK po přihlášení na www.strava.cz

Snažíme se poskytovat dětem dobře vyváženou, pestrou a chutnou stravu. Syrovou zeleninu a ovoce podáváme dle možností co nejčastěji.

Pitný režim je zajištěn po celý den provozu MŠ.

Z řad rodičů je možné provádět ochutnávku a provést zápis do degustační knihy.

Tento organizační a provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 4. září 2024

Je vyvěšený na každém oddělení a zákonní zástupci jsou s ním seznámeni na informativní schůzce.

Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU